Závazné všeobecné podmínky

                                        Závazné všeobecné podmínky

1. Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi zákazníkem (dále jen zájemce)a pronajímatelem se řídí ustanoveními občanského a obchodního zákoníku a níže uvedenými všeobecnými podmínkami, což zákazník stvrzuje odesláním závazné objednávky, která je uveřejněna na internetových stránkách www.chata-pustevny.cz  Smluvní vztah vzniká odesláním objednávky služeb a prokázáním zaplacení zálohy. Zákazník odpovídá za pravdivost údajů, které uvádí v objednávce. Případné změny údajů (zejména počtu osob, případně zvířat) je zákazník povinen neprodleně oznámit majiteli chalupy.

2. Způsob objednávání a placení

První zálohu ve výši 50 % z koncové ceny objednaných služeb hradí zájemce při objednání pobytu. Jejím uhrazením mu vzniká nárok na rezervaci objednaných služeb. Při jejím uhrazení zájemce obdrží emailem potvrzení o zaplacení. Druhou zálohu – částku zbývající do celkové ceny objednaných služeb hradí zájemce nejpozději 1 měsíc před nástupem na pobyt na účet pronajímatele. Po jejím uhrazení obdrží zájemce emailem potvrzení a ubytovací poukaz, který jej opravňuje k čerpání objednaných a uhrazených služeb. Při objednání pobytu v době kratší než jeden měsíc před nástupem se hradí obě zálohy současně. Nebude-li druhá záloha v této době uhrazena, nemůžeme garantovat další rezervaci služeb. Případný doplatek za další služby (pobyt psa, spotřebovaná energie, rekreační poplatek apod.) hradí zákazník na místě přímo ubytovateli. Po skončení pobytu vystavíme na vyžádání daňový doklad, který na vyžádání předáme zájemci.

3. Odpovědnost a reklamace

Za poskytnutí objednaných služeb i jejich kvalitu a za pravdivost informací ručí pronajímatel. Případné reklamace je zájemce oprávněn uplatňovat pouze v době pobytu. V okamžiku vzniku reklamace musí být proveden zápis mezi zákazníkem a majitelem, a to včetně potvrzení nečerpaných služeb. Tyto doklady musí být součástí reklamace, bez nich nelze reklamaci uplatnit.

Při porušení povinností dle těchto všeobecných podmínek – např. uvedení nepravdivých informací v objednávce (počet osob, domácí zvíře apod.) může být ubytovatelem na místě požadována finanční kompenzace, případně, nedojde-li k dohodě o finanční kompenzaci, je pronajímatel oprávněn k okamžitému ukončení a vykázání z chalupy všech osob, které jsou zde přítomny společně se zájemcem. Obdobně je ubytovatel oprávněn postupovat i v případě opakovaného nebo hrubého porušení povinností daných obecně závaznými právními předpisy (např. poškozování cizího majetku, hrubé narušování nočního klidu).

4. Pojištění

Chalupa je pojištěna dle obvyklých podmínek pro pojištění nemovitostí (požár apod.). Pojištění se nevztahuje na úmyslné nebo neúmyslné poškození majetku pronajímatele. K tomu doporučujeme před nástupem se nechat pojistit běžným komerčním pojištěním pro dovolenou apod.

 •    a)  Zájemce podpisem smlouvy o nájmu rekreační nemovitosti potvrzuje, že je po dobu pobytu v ní pojištěn z odpovědnosti za způsobenou škodu u kreditního pojišťovacího ústavu a to v takovém rozsahu a výši, aby jakékoli škody jím způsobené na majetku pronajímatele byly tímto pojištěním zcela kryty.
 •    b)  O způsobené škodě bude sepsán, okamžitě po jejím zjištění, škodní protokol, který podepíše zájemce a pronajímatel. V protokolu bude způsobená škoda popsána s určením její předpokládané výše a rozsahu. Protokol bude podepsán oběma stranami a o škodě bude pořízena fotodokumentace.
 •    c)  Zájemce se zavazuje poskytnout pronajímateli maximální součinnost při následném ohlášení škody na pojišťovnu a sanaci následků pojistné události.

 

5. Stornovací podmínky (stornopoplatek)

Zájemce je oprávněn zrušit objednávku kdykoli před nastoupením pobytu. Objednávku je možné zrušit pouze písemně a to výhradně osobou, která ji podávala a ze stejného emailu. Pro stanovení výše stornopoplatku je rozhodující datum doručení žádosti zaslané zájemcem emailem pronajímateli. Pokud není dodatkem stanoveno jinak, budou zájemci v případě zrušení objednávky účtovány následující stornopoplatky:

 •    •  více než 30 dní před datem nástupu pobytu bez stornopoplatku
 •    •  od 29 do 15 dní před datem nástupu pobytu 50 % z ceny objednaných služeb
 •    •  od 14 do 5 dní před datem nástupu pobytu 75 % z ceny objednaných služeb
 •    •  4 dny a kratší před nástupem pobytu 100 % z ceny objednaných služeb

 

Tato podmínka se vztahuje i na případné předčasné ukončení pobytu v jeho průběhu a zájemci tímto nevzniká žádný nárok na vrácení částky.

6. Osobní data zákazníka

Zájemce odesláním vyplněné objednávky emailem potvrzuje svůj souhlas s manipulací s jeho osobními daty pro účely evidence ubytovaných, dále pro účely účetnictví ve smyslu daňových zákonů ČR. Pronajímatel se zároveň zavazuje, že neposkytne osobní údaje zájemce třetí straně.

7. Závěrečná ustanovení

Tyto “Všeobecné podmínky” nabývají účinnosti dne 01.01.2014 a jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi zájemcem a pronajímatelem chalupy. Zájemce se při pravdivém vyplnění a zaslání objednávky se tímto zavazuje a zároveň potvrzuje, že je s těmito podmínkami seznámen, tyto si přečetl a odesláním objednávky na email pronajímatele na tyto přistupuje a souhlasí s nimi. Tyto „Všeobecné podmínky“ jsou uveřejněny na internetových stránkách www.chata-pustevny.cz, kdy zájemce a společně s ním všechny osoby užívající nemovitost společně potvrzují, že jsou s těmito seznámeni.

 •    a)  V celém objektu je přísný zákaz kouření pod pokutou 5 000,-Kč. V případě, že nájemce zjistí porušení tohoto zákazu, je oprávněn zájemce a všechny osoby s ním užívající nemovitost okamžitě vykázat z chalupy bez náhrady. Nájemce je oprávněn provést namátkovou kontrolu chalupy v době pronájmu.
 •    b)  Chalupa se předává i přebírá řádně uklizená a čistá. Úklid provádí vždy ubytovaní zájemci. Pokud bude chalupa předávána v nepořádku, bude si pronajímatel účtovat 1 000,- Kč.

 

8. Pobyt

Zahájení pobytu vždy po 15,00 hod. v prvním dni rezervace převzetí chalupy
Ukončení pobytu vždy do 10,00 hod. poslední den rezervace předání chalupy

 

8. Odpovědnost

Pronajímatel neodpovídá za vzniklé škody, poničení či odcizení, všem osobám při jejich pobytu na chalupě. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, ztráty, zranění či jiné újmy osob užívajících chalupu. Pobyt a pohyb osob po celé nemovitosti a ve všech jejich prostorách, také na pozemcích s ní souvisejících je výhradně na vlastní nebezpečí všech osob a na jejich plnou odpovědnost, s výjimkou případů, prokazatelně zaviněných pronajímatelem.

 

                         Ubytovací podmínky

 1. Host při nástupu k ubytování vyplní ubytovací lístek. Podle vyplněných údajů ubytovatel hosta tuzemce zaeviduje a cizince zapíše do domovní knihy.
 2. Ubytovaný je povinen dodržet čas nástupu nejdříve ve 16.00 hodin a čas ukončení pobytu do 10.00 hodin, pokud není s ubytovatelem dohodnuto jinak. Neučiní-li tak host ve stanovené lhůtě, může mu ubytovatel účtovat pobyt i za následující den.
 3. Za ubytování a služby s ním spojené je host povinen zaplatit ubytovateli cenu na začátku pobytu.
 4. V ceně pobytu je zahrnuto ložní prádlo, ručníky a přezůvky je nutné mít vlastní.
 5. Host má právo užívat prostory, které mu byly k ubytování vyhrazeny, jakož i užívat další prostory a příslušenství ubytovacího zařízení. Parkování vozidel je zajištěno v prostorách zahrady, či na dalších k tomu vyhrazených prostorách ubytovacího objektu, je bezplatné.
 6. Ubytovatel je povinen odevzdat hostovi prostory vyhrazené mu k ubytování ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním.
 7. Při nástupu se host přesvědčí, zda vše souhlasí ve vybavení objektu. V případě závady ihned uvědomí majitele objektu, jehož povinností je závady neprodleně odstranit.
 8. Hosté jsou povinnni užívat prostory vyhrazené mu k ubytování řádně, a v těchto prostorách nesmí ubytovaný bez souhlasu uživatele provádět žádné změny.
 9. Host bere na vědomí, že v případě střídání pobytů v rámci jednoho dne bude v případě potřeby před jeho pobytem ve vířivém bazénu vyměněna a připravena z hygienických důvodů nová voda, která tedy díky tomu nemusí mít v den nástupu požadovanou provozní teplotu.
 10. Ubytovaným není dovoleno užívat tabákových výrobků vč. vodních dýmek uvnitř objektů a omamných látek (vyjma alkoholu) v celém areálu chat, a to pod pokutou 500,- Kč za každé takovéto zjištěné porušení a náhradu případné škody.
 11. Host zanechá při odchodu objekt v uklizeném a řádném stavu.
 12. V průběhu pobytu není hostovi dovoleno ubytování pozvaných návštěv a jiných osob.
 13. Psi a jiná zvířata mohou být umístěna v zařízení ubytovatele pouze s jeho souhlasem a za předpokladu, že host prokáže jejich nezávadný zdravotní stav. Není dovoleno ponechávat tyto samotné a bez dozoru.
 14. Host nepoužívá v objektech vlastní elektrické spotřebiče s výjimkou těch, které slouží osobní hygieně (holící strojky, vysoušeče vlasů, apod.).
 15. Host při odchodu z objektu vždy uzavře okna, vodovodní kohoutky, vypne elektrické přístroje a objekt uzamkne.
 16. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do deseti let v pokoji a ostatních prostorách ubytovatele bez dozoru dospělých.
 17. Host je odpovědný za všechny škody, které způsobí on nebo jeho doprovodné osoby ubytovateli, a jeho povinností je tyto škody uhradit a jejich výši si nechat potvrdit.
 18. Ubytovaný je v průběhu pobytu povinen v objektu a společných prostorách areálu udržovat pořádek a čistotu, zachovávat noční klid a dbát na dobré “sousedské vztahy”.
 19. Host může v areálu rozdělávat oheň pouze na místech k tomu určených – vyznačené ohniště, teplovodní kotel (je-li součástí objektu) či krb. Po odchodu od ohniště, krbu nebo kotle host řádně uhasí oheň a zabezpečí, aby nevzniklo nebezpečí požáru.
 20. V době ubytování hosta nesmí ubytovatel objekt používat sám, může se však přesvědčit, zda je v objektu vše v pořádku a dle pravidel a ověřit počet ubytovaných osob.
 21. Host může odstoupit od smlouvy před uplynutím dohodnuté doby, újmu vzniklou ubytovateli předčasným zrušením ubytování je host povinen nahradit v případě, pokud nemohl ubytovatel újmě zabránit.
 22. Ubytovatel může před uplynutím dohodnuté doby od smlouvy odstoupit, jestliže host v zařízení ubytovatele i přes výstrahu hrubě porušuje dobré mravy, noční klid, nebo jinak hrubě porušuje ustanovení ubytovacího řádu.
 23. Případné stížnosti a návrhy na zlepšení přijímá ubytovatel.

                           Pobyt se zvířetem

Pobyt se zvířetem, ať již v interiéru chaty, nebo na její zahradě či příslušenstvích, vždy podléhá schválení majitele chaty PŘEDEM, bez prokazatelného předchozího souhlasu majitele (mail, písemně ap.) nemůže být jakékoli zvíře na pobyt nastoupit, a to bez ohledu, zda se jedná o zvíře v interiéru chaty, nebo “venkovní”. Pobyt zvířete je zpoplatněn dle Ceníku dané chaty. Poplatek za psa/kočku je stanoven na 90 až 150,- Kč/den – dle chaty (jiní mazlíčci individuálně), u dlouhodobých pobytů (nad 7 nocí) může být poplatek majitelem snížen.V případě pobytu psa / kočky se tito mohou pohybovat na zahradě a ve vyhrazených prostorách (garáž, suterén atd. – dle podmínek dané chaty, pobyt v interiéru chaty je možný pouze za předpokladu, že nelínají srst. Pobyt s pejskem/kočičkou Vám bude potvrzen s potvrzením Vaší rezervace při “Výzvě k platbě”. Víme, že Vaši čtyřnozí miláčci jsou mnohdy součástí Vaší rodiny, a že je tedy nechcete – či nemůžete – nechat doma. K nám však mohou přijet pouze zvířátka slušně vychovaná, která neutíkají majiteli či z objektu (Chata pod Pustevnami a West Spazio  jsou sice oploceny, nikoli však “neprodyšně”), mají platný očkovací průkaz a příslušná očkování a neruší svým hlasitým projevem okolí. Do interiéru pak zvířátka, která jsou zvyklá i doma pobývat v obytných prostorách. Pak je bezpodmínečně nutné přísně dodržovat bezpečnostní a hygienické pokyny Ubytovacího řádu! V případě jeho nerespektování může být dané zvíře pro příští pobyt klienta na kterékoli z našich chat odmítnuto. Exkrementy po zvířatech i ve venkovních prostorách chaty je nutné ihned uklidit, pro vnitřní prostory je nutné psa pravidelně venčit či mít jej “naučené na vlastní záchůdek” – nezapomeňte si jej proto přivézt s sebou!!! Máte-li nějakého speciálního zvířecího mazlíčka a chcete jej přivézt sebou, zeptejte se nás – bude-li to možné, vyhovíme Vám.

Smlouva  Smlouva

 

Nájemce

Hana Krejčí

email: info@chata-pustevny.cz

Comments are closed.